Usługi kadrowo-płacowe

– sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,

– zgłaszanie pracowników do ZUS,

– naliczanie wynagrodzeń,

– prowadzenie kart zasiłkowych,

– ewidencja czasu pracy,

– obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

– roczne rozliczenia pracowników PIT-11, PIT-40,

– prowadzenie akt osobowych pracowników,

– rozliczenia PFRON.